• Mi az elállási jog?

  Elállási jog, termék adásvételére irányuló szerződés esetén gyakorolható.
  Elállásnál a szerződés visszamenő hatállyal szűnik meg, a termék visszaküldése esetén, a fogyasztó (vevő) által kifizetett összeg a már teljesített szolgáltatások tekintetében visszajárnak.
  Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetőségünk a termék megvizsgálására, kipróbálására, illetve üzembe helyezésére.

 • Mi az a felmondási jog?

  Felmondási jog szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén gyakorolható.
  A felmondás abban különbözik az elállástól, hogy nem visszamenőlegesen, hanem a jövőre nézve szünteti meg a szerződést,
  így a fogyasztó (vevő) a kifizetett összegnek csak arányos részét jogosultak visszakérni, attól függően, hogy mekkora részt teljesített már a szolgáltatásból a Szolgáltató.

 • Kik vehetik igénybe?

  Tájékoztatjuk, hogy a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt elállási jog csak azon vásárlókat illet meg, akik a Ptk. szerint fogyasztónak minősülnek. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint „fogyasztó: a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.”

  A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt klikk ide érhető el.

 • Milyen határidőhöz kötött?

  Elállási jog, termék adásvételére irányuló szerződés esetén:
  Fogyasztó a megrendelt termék átvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
  A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
  Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik,
  úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

  Felmondási jog, szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén:
  A szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolható.

  Jelen tájékoztató hiányában az elállási vagy felmondási idő a Korm. rendelet szerint 12 hónappal meghosszabbodik.

 • Hogyan jelezzem elállási szándékomat?

  Ha a fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postai, vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre:
  Szabó Krisztián Zsolt EV 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 17. 6/49.
  info@gardentextil.hu.
  A fogyasztó felhasználhatja a weboldalról letölthető nyilatkozat-mintát is, amelyet letölthet ide kattintva.
  Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

 • A megrendelt terméket mikor kell visszaküldeni?

  A fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.
  A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell vissza is érkezzen 14 napon belül ).

 • Milyen összeg, mikor és hogyan kerül visszatérítésre?

  Az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást,
  ideértve a kiszállítási költséget is.
  A kiszállítás teljes költsége nem minden esetben jár vissza,
  az esetben ha a fogyasztó az általunk felkínált, szokásos fuvarozási módtól eltérő (pl:gyorsabb, határidős) fuvarozási módot választott,
  az ebből adódó többletköltségeket Szolgáltató nem köteles visszatéríteni.

  Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, „a visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk,
  amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte:
  a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

  A visszatérítés során visszautalásos fizetési módot alkalmazunk,
  kivéve, ha fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja;
  e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

  Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztónak azonban kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára,
  ugyanis a Szolgáltató követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését!

 • Milyen költségeket kell viselnie a fogyasztónak elállásakor/felmondáskor?

  A fogyasztó kizárólag a termék Szolgáltató részére történő visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költség viselését.

 • Milyen esetben nem élhetek az elállási vagy felmondási jogokkal?

  Az alábbi szolgáltatások és termékek vonatkozásában a felek eltérő megállapodása hiányában, a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog nem gyakorolható:

  a) A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás (szolgáltató) a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
  b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás (szolgáltató) által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
  c) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján (az általa megadott jellemzők, szín, méret, alapanyag, díszítés stb.) vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. Ezekben az esetekben az elállási jog gyakorlásának biztosítása esetén gazdaságilag értéktelenné válna a dolog, hiszen már nem lehetne – a kizárólag a megrendelő számára értékkel bíró, a megrendelő kívánságára előállított, személyéhez kötött, egyedi jellegű terméket – más vevő számára értékesíteni.
  d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.
  e) zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
  f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
  g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás (szolgáltató) által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.
  h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás (szolgáltató) a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.
  i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta. A csomagolás felbontása esetén ugyanis lehetővé válik a fogyasztó számára a szerzői jogi védelem alá eső termék használata, valamint többszörözése is, amely sértené a szerzői jog jogosultjának érdekeit.
  j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében. Az előfizetéses szerződések tekintetében ugyanakkor az általános szabályok szerint gyakorolható a – jövőre nézve hatályos – felmondási jog.
  k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében.
  l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki. m) A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás (szolgáltató) a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási/felmondási jogát.

  Elállási nyilatkozat minta letöltése

  AZ ELÁLLÁS TOVÁBBI RÉSZLETEI, FELTÉTELEI AZ ASZF 10. pontjában

Kellemes vásárlást kíván a gardentextil.hu csapata!