hatályos: 2024.05.08.

BEVEZETŐ

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Szabó Krisztián Zsolt kisadózó egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató www.gardentextil.hu honlapon (továbbiakban: weboldal, webshop, webáruház) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályokat, továbbá ezen szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél, felhasználó, megrendelő, vevő, fogyasztó), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Kérjük, figyelmesen olvassa el Általános Szerződési Feltételeinket, szolgáltatásunkat csak abban az esetben vegye igénybe, amennyiben minden pontjával egyetért.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a weboldal használatával, az egyes termékekkel, a megrendelés és szállítás folyamatával kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!


1. Szolgáltatói adatok

1.1. Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

Név: Szabó Krisztián Zsolt kisadózó egyéni vállalkozó

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 17. 6/49.

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 17. 6/49.

Adószám: 55895318-1-35

EV nyilvántartási szám: 54636727

Bejegyző hatóság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága

Bankszámlaszám: 11773449-02569042

Fiókvezető Bank: OTP Bank Nyrt.

Ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége: +36(70)255-8394 / Hétfő-péntek: 08:00 – 16:00

Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@gardentextil.hu

1.2. Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: PWS Online Kft.; Cím: 9011 Győr , Szikes út 25.; Telefon: +36305410333; e-mail: info@pws-server.net

2. FOGALMAK

Felek: Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Honlap:www.gardentextil.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Kifizetőnek minősül:

  • jogi személyek:
  • gazdasági társaságok: egyéni cég, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, közkereseti társaság, részvénytársaság, szövetkezet
  • civil szervezetek: alapítványok, egyesületek, pártok
 • egyéb szervezetek: költségvetési szervek, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, szabadalmi ügyvivői iroda stb.
 • egyéni vállalkozók
 • Kifizető részletes meghatározása az Art.-ban (III fejezet. 7. §/ 31 pontjában) található: ide kattintva.

3. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

3.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a gardentextil.hu weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

3.2. Jelen dokumentum nem kerül iktatása, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magatartási kódexre nem utal, magyar nyelven íródik.

3.3. A jelen ÁSZF 2024.05.08. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult külön értesítés nélkül, egyoldalúan részbeni vagy teljes módosításra. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépésekor a weboldalon közzéteszi. A változások a már létrejött szerződésekre nem alkalmazhatók. A módosított ÁSZF hatálybalépését követően a már regisztrált felhasználó az első bejelentkezésével kifejezetten elfogadja a módosított feltételeket és ettől fogva rá nézve kötelezően alkalmazandó. Amennyiben a felhasználó a módosított ÁSZF-el nem ért egyet, úgy a regisztrációja bármikor törölhető. Törlési szándékát kérjük, e-mailben jelezze az info@gardentextil.hu címen. A jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a weboldalon és letölthető a www.gardentextil.hu/content/3-altalanos-szerzodesi-feltetelek címről.

4. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

4.1. A szolgáltatást igénybe vevő

Jelen szerződés hatálya kiterjed minden olyan természetes, illetve jogi személyre vagy jogi személyiség nélküli szervezetre, aki/amely információs társadalommal összefüggő, valamint a Polgári Törvénykönyv, illetve – természetes személynek minősülő fogyasztó esetén – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával – a Szolgáltató által nyújtott – szolgáltatást vesz igénybe (a továbbiakban: Vevő).

4.2. A szolgáltatás igénybevételének feltétele

Ha Ön mint Vevő:

 • A szolgáltatás igénybevételével (a webáruház használatával, a regisztrációval, illetve a megrendeléssel), ráutaló magatartással tudomásul veszi, elfogadja és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve a Szolgáltató mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeit, továbbá a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat.
 • Elfogadja, hogy a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. És erről jognyilatkozatot tesz a "Kijelentem, hogy elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket, valamint tudomásul veszem, hogy a megrendelés elküldése fizetési kötelezettséggel jár." felirat melletti jelölőnégyzet kipipálásával.
 • Elfogadja, hogy megrendelésének véglegesítésével a Szolgáltató, mint Eladó és Ön között adásvételi szerződés jön létre, és a megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után.
 • Elfogadja, hogy a szolgáltató 2022. szeptember 1-től, a honlapon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatását CSAK MAGÁNSZEMÉLYEK felé biztosítja, belföldi vagy külföldi kifizetőknek nem! Kifizető fogalma jelen ASZF 2. fogalmak pontjában.
 • Kijelenti, hogy a szolgáltató által a honlapon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást, 2022. szeptember 1-től magánszemélyként veszi igénybe.

4.3. A szolgáltatás tárgya, Megvásárolható termékek köre

A szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon (www.gardentextil.hu internetes címen) elérhető valamennyi termék.

4.3.1. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A webáruházban megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól, a Szolgáltató az egyes termékekhez tatozó termékoldalakon szereplő leírásokban ad tájékoztatást. Feltünteti a termék nevét, rendeltetését, használatát, árát, egyéb információkat, a termékekről fotót jelenít meg, elősegítve Ön számára a termék kiválasztását.

A Szolgáltató legnagyobb igyekezete ellenére is előfordulhat, hogy a webáruházban a termékről megjelenített kép és a tényleges termékek esetenként színárnyalatban enyhén eltérnek. Ennek mértéke a fényviszonyoktól és a képernyő beállításától függően változhat. A fényképeken esetenként kiegészítők láthatók, ezen dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül.

Amennyiben a webáruházban található bármelyik termék tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal (1. pontban megadott elérhetőségeken).

4.3.2. A termék vételára

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak alanyi adómentesek, forintban értendők és nem tartalmazzák a kiszállítás költségét.

A Szolgáltató a termékár és szállítási díjváltoztatás jogát fenntartja, azzal, hogy a módosítás a www.gardentextil.hu weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termék vételárát és szállítási díját nem befolyásolja.

Eljárás hibás áron történt ajánlattétel (megrendelés) esetén

A termék elérhetőségével kapcsolatos, árazási, valamint nyomtatási hibával – ideértve a nyomtatott anyagokban való és weboldalon szereplő hibás információközléseket – kapcsolatban a Szolgáltató a tudomásszerzést követően haladéktalanul gondoskodik a hiba megszüntetéséről.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére – pl. technikai hiba miatt - hibás ár szerepel a weboldalon, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést (az Ön ajánlatát) hibás áron elfogadni, a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. A Vevő a helyes ár ismeretében nem köteles ajánlatot tenni, elállhat vásárlási szándékától. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között. Az esetben ha az ajánlatétel (megrendelés) ellenértékét a Vevő már előre kiegyenlítette, mind a szállítás díját, mind a termék árát a Szolgáltató visszafizeti.

Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5. A szerződéskötés lépései, a megrendelés folyamata

5.1. A Termékek rendszerezése, Kategória- és termékoldal

A weboldalon a termékek különböző szempontok szerinti csoportokba rendszerezve szerepelnek, ezeket a csoportokat termékkategóriáknak nevezzük. A kategóriákat a weboldal felső részében, egy vízszintesen elhelyezett menüben találja. A menü adott termékkategória elemére kattintva választhatja ki az Önt érdeklő termékcsoportot. A megjelenő oldal tartalmazza a kiválasztott kategóriába tartozó termékek listáját, ez a kategória oldal. Az egyes termékekre kattintva tekintheti meg, a termékek lényeges tulajdonságait tartalmazó oldalt, ez a termékoldal.

5.2. A Termék kiválasztása

Termékeket az 5.1. pontban meghatározott termékoldalakon található, egyes termékekhez tartozó, leírások, fotók, vételárak, egyéb információk alapján választhatja ki.

5.3. A Kosár

A Termék kosárba helyezése

Miután kiválasztotta a megfelelő terméket, a „KOSÁRBA” feliratú gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú - terméket a virtuális bevásárlókosárba. A kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek (megrendelésnek), ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége nem keletkezik.

A sikeres kosárba helyezésről a weboldal a „A termék a kosaradhoz adva!” feliratú ablakban tájékoztat. Amennyiben a terméket szeretné ismét megnézni, vagy újabb terméket szeretne kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy kattintson „VISSZA A TERMÉKEKHEZ” feliratú gombra! Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani és a kosárba helyezni, vagy a kosár tartalmát szeretné megtekinteni, úgy kattintson a „MEGRENDELEM” feliratú gombra!

A kosár tartalma

A weboldal jobb felső sarkában található „Kosár”-t szimbolizáló ikonra kattintással is megtekinthető.

A megrendelés véglegesítéséig – amíg NEM kattint a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” feliratú gombra – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kívánt termékszám megváltoztatható.

Amennyiben Ön újabb terméket szeretne kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy kattintson „VISSZA A TERMÉKEKHEZ” feliratú gombra!

Mennyiség megváltoztatása: Amennyiben szeretne valamelyik kosárban lévő termékről többet vagy kevesebbet rendelni, akkor a „Mennyiség” alatti mezőben a fel/le irányba mutató nyilakkal ábrázolt gombokra kattintással módosíthatja a mennyiséget.

Termék eltávolítása: Amennyiben szeretne a kosár tartalmából törölni, akkor a „Mennyiség” alatti mezőben kattintson a kukát ábrázoló gombra.

5.4 Regisztráció

A megrendelés leadása, véglegesítése felhasználói regisztrációhoz kötött.

5.4.1. A korábban már regisztrált Vevő

A weboldal jobb felső sarkában elhelyezett „Bejelentkezés” feliratú hivatkozásra kattintással tud bejelentkezni Felhasználói fiókjába. A megjelenő ablakban írja be a belépéshez szükséges e-mail címet és a jelszót, majd kattintson a „BEJELENTKEZÉS „gombra.

5.4.2. Felhasználói fiókkal nem rendelkező Vevő

A weboldal jobb felső sarkában elhelyezett „Bejelentkezés” feliratú hivatkozásra kattintással, vagy a megrendelés folyamata során a kért adatok megadásával kezdeményezheti felhasználói fiók regisztrációját.

5.4.3. Regisztráció lépései

A „Bejelentkezés” feliratú hivatkozásra kattintással a „Fiók létrehozása” oldalon:

 • Adja meg a regisztrációhoz szükséges adatokat.
 • A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező, úgy mint Vezetéknév, Keresztnév, E-mail, Jelszó.
 • Önnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte, tartalmát megértette, és teljes egészében elfogadja. Ezt a nyilatkozatot a „Elolvastam és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót (olvas)„ felirat melletti jelölőnégyzet kipipálásával teheti meg. A nyilatkozattétel nem kötelező, önkéntes alapon történik, de megtételének hiányában a regisztráció nem lehetséges.
 • Végül kattintson a „MENTÉS” feliratú gombra.

A megrendelés folyamata során a „megrendelés” oldalon:

 • A „Személyes adatok” és „Szállítási adatok” elnevezésű adatlapon töltse ki a mezőket.
 • Az adatlapon a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező, úgy mint Vezetéknév, Keresztnév, E-mail, Cím, Házszám, Ország, Irányítószám, Város, Mobilszám
 • Önnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte, tartalmát megértette, és teljes egészében elfogadja. Ezt a nyilatkozatot a „Elolvastam és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót (olvas)" felirat melletti jelölőnégyzet kipipálásával teheti meg. A nyilatkozattétel nem kötelező, önkéntes alapon történik, de megtételének hiányában a regisztráció nem lehetséges.
 • A mezők kitöltése után kattintson az „ADATOK MENTÉSE” feliratú gombra.

A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, azaz minden e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. A regisztráció semmilyen kötelezettséggel nem jár!

Ha a Vevő a regisztráció során megadott jelszavát elfelejtette, és ezáltal a felhasználói fiókjába nem tud belépni, akkor használhatja a jelszó emlékeztetőt. Ha a Vevő itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor az új jelszó generálásához szükséges lépéseket e-mailben Szolgáltató elküldi a megadott e-mail címre.

A Vevő a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte, tartalmát megértette, és teljes egészében elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

5.5. Szállítási / számlázási adatok megadása

A megrendelés folyamata során a „megrendelés” oldalon

 • "Szállítási-Számlázási adatok" elnevezésű adatlapon, adja meg milyen címre kéri a megrendelésének kiszállítását.
 • Az adatlapon a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező, úgy mint Cím, Házszám, Irányítószám, Város, Mobilszám.
 • Ha a szállítási címtől eltérő a számlázási cím
 • A „Eltérő a számlázási cím” felirat melletti jelölőnégyzetet pipálja ki, ezután megjelenik a „Számlázási adat” elnevezésű adatlap, adja meg milyen címre kéri a számlabizonylat kiállítását.
 • Az adatlapon a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező, úgy mint Cím, Házszám, Irányítószám, Város, Mobilszám.
 • Önnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte, tartalmát megértette, és teljes egészében elfogadja. Ezt a nyilatkozatot a „Elolvastam és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót (olvas)” felirat melletti jelölőnégyzet kipipálásával teheti meg. A nyilatkozattétel nem kötelező, önkéntes alapon történik, de megtételének hiányában a regisztráció nem lehetséges.
  A nyilatkozattétel előtt az Adatkezelési tájékoztató az (olvas) feliratra kattintva megtekinthető.
 • Végül kattintson az „ADATOK MENTÉSE” feliratú gombra.

5.6. Szállítási és fizetési módok

A „Szállítási mód”elnevezésű mezőben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot.

A megrendelt termékeket futárszolgálattal juttatjuk el a megadott szállítási címre. Személyes átvételre nincs lehetőség.

A szállítás további részletei a jelen ASZF 8. pontjában, "8. A szállítás részletei, feltételei" olvasható.

A „Fizetési mód” elnevezésű mezőben válassza ki az Önnek megfelelő fizetési módot.

A megrendelés összegét utánvéttel, banki átutalással (előreutalás) vagy bankkártyás fizetéssel lehet megfizetni.

 • Utánvéttel: Fizetés utólag készpénzben.
 • Banki átutalással: Fizetés előre, bankszámlánkra történő átutalással
 • Online bankkártyás fizetéssel: Fizetés előre, az OTP SimplePay felületén

A fizetés további részletei a jelen ASZF 7. pontjában, "7. A fizetés részletei, megrendelés ellenértékének teljesítése" olvasható.

5.7. Megrendelés áttekintése

A megrendelés elküldése előtt ellenőrizheti, módosíthatja az Ön adatait, a kiválasztott termékeket, azok darabszámát, törölheti őket vagy visszatérhet a termékekhez és folytathatja a vásárlást.

A „Megjegyzés a megrendeléshez” mezőben adhat meg a megrendeléssel kapcsolatos további kiegészítő információt.

5.8. Megrendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Kijelentem, hogy elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket, valamint tudomásul veszem, hogy a megrendelés elküldése fizetési kötelezettséggel jár.” felirat melletti jelölőnégyzet kipipálásával, és végül a „MEGRENDELEM” feliratú gombra kattintva véglegesítheti a megrendelését.

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

Ön a „MEGRENDELEM” feliratú gombra kattintással kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

5.9. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy automatikusan küldött visszaigazoló e-mailt kap (első visszaigazolás), ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a weboldalon keresztül megérkezett, de ez az első visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automatikusan küldött visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során egy második e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre (második visszaigazolás).

Az Eladó kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Vevő hibás e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy az e-mail fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

A megrendelés során Önnek a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van a megadott adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Vevő felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a Vevő által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a megrendelése.

A Vevő megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a Vevő hibás adatbeviteléből, pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Vevőre hárítani, továbbá az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért a felelősségét kizárja. Az Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Vevőnek lehetősége van a korábban rögzített adatok megváltoztatására, a felhasználói fiókjába történő bejelentkezést követően, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Az Eladót a regisztrált adatok Vevő által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

7. A fizetés részletei, megrendelés ellenértékének teljesítése

7.1. Utánvéttel történő fizetés esetén:

A Vevő a megrendelés ellenértékét és az esetleges szállítási költséget, a megrendelés átvételekor a kézbesítőnek készpénzben és forintban köteles megfizetni.

Utánvétes fizetési módot választani legfeljebb 50.000 Ft értékhatárig engedett, az értékhatár felett csak előre, banki utalással, vagy online bankkártyás fizetéssel lehet fizetni!

Az Eladó utánvétes fizetés esetén kezelési költséget számít fel, melynek díja:

 • DPD szállító választása esetén 490 Ft.
 • MPL szállító választása esetén 920 Ft.

Figyelem! Ingyenes szállítás esetén nem vehető igénybe az utánvétes fizetési mód, ez esetben a Vevő a megrendelés ellenértékét és az esetleges szállítási költséget, csak előre, banki átutalással vagy online bankkártyás fizetéssel tudja megfizetni

Az utánvéttel történő fizetés a megrendelés átvételekor történik.

7.2. Előreutalással történő fizetés esetén:

A Vevő a megrendelés ellenértékét és az esetleges szállítási költséget, az Eladó bankszámlájára történő átutalással, forintban köteles megfizetni.

A fizetés a megrendelés kiszállítása (átvétele) előtt történik.

A Vevőnek a megrendelést követően, a megrendelés folyamán megadott e-mailcímre az Eladó díjbekérőt küld! Kizárólag, a díjbekérő megérkezését követően történjen a vételár összegének átutalása!

Az átutaláshoz szükséges adatok:

Kedvezményezett neve:
Szabó Krisztián Zsolt EV
Fiókvezető Bank:
OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám:
Díjbekérő alapján

7.3. Online Bankkártyás fizetés esetén:

A Vevő a megrendelés ellenértékét és az esetleges szállítási költséget, az OTP Mobil Kft. által biztosított online felülten, a SimplePay szolgáltatáson keresztül, bankkártya használatával, forintban köteles megfizetni.

A fizetés a megrendelés kiszállítása (átvétele) előtt történik.

 • Online fizetés során a megrendeléshez szükséges adatok megadását követően, az Online bankkártyás fizetés - SimplePay opciót választva, a webáruház fizetést előkészítő oldaláról a SimplePay biztonságos fizetőoldalára kerül át a vásárló, ahol a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat megadva jut el a vásárló a termék vagy szolgáltatás megszerzéséig. A SimplePay fizetőoldal adattartalmáról a kereskedő (szolgáltató) nem szerez tudomást, mivel az tőle független és védett internetes oldal.
 • A kártyabirtokosok számára az internetes fizetés díjmentes.
 • Elfogadott bankkártya-típusok a következők: VISA (Classic és Electron), valamint Maestro és Mastercard kártya.

A tranzakció lépései:

1. A „Megrendelem” gombra kattintva Ön átkerül a SimplePay fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.
2. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.
3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.
4. A fizetés eredményéről Ön e-mail útján értesítést kap.
5. Visszairányításra kerül a gardentextil.hu, megrendelét összefoglaló információs oldalára.

Az alábbi bankkártya adatokra lesz szükség:

 • Kártyaszám (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám.)
 • Lejárati dátum (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám.)
 • Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye {CVV2, vagy CVC2}.
  Amennyiben a kártyádon nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt hagyd üresen!)

Ha a megrendelés során SimplePay logóval ellátott fizetési módot választ, – a megrendelés elküldéséhez kötelező, a fizetési módhoz tartozó rádiógomb kivállasztása – elfogadja az alábbi nyilatkozatot:

Vevő SimplePay adattovábbítási nyilatkozat
Tudomásul veszem, hogy a Szabó Krisztián Zsolt EV (4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 17. 6/49.) adatkezelő által a gardentextil.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.), mint adatfeldolgozó részére.
Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: vezetéknév, keresztnév, IP-cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: ide kattintva.

további részletek az OTP Mobil Kft. által fejlesztett és üzemeltetett SIMPLEPAY – ONLINE FIZETÉSI RENDSZER-ről:

- SimplePay vásárlói tájékoztató elérhetősége: ide kattintva.
- Vásárlói általános felhasználási feltételek (AFF) elérhetősége: ide kattintva.

Az Eladó a Vevő által megfizetett összegről minden esetben számlát állít ki, amelyet elektronikus úton, e-mailben küld meg Vevő részére és melynek másodpéldányát az Eladó a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelében a kiállítástól számított 8 (nyolc) évig köteles megőrizni.
Az Eladó az elektronikus számlát a Számlázz.hu online számlázó rendszeren keresztül állítja ki, mely kizárólag elektronikus formában hiteles. Ezért kérjük, hogy a fájlt mentse le és őrizze meg.

Vevő Nyilatkozat Elektronikus Számla Befogadásáról
Tudomásul veszem, és elfogadom, hogy a Szabó Krisztián Zsolt EV (4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 17. 6/49.) által, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) 175.§ rendelkezéseinek megfelelően elektronikus számlát bocsájt ki.
Hozzájárulásomat adom, hogy a Szabó Krisztián Zsolt EV, a megrendelésemkor megadott e-mail címet az elektronikus számlák megküldéséhez használja.

8. A szállítás részletei, feltételei

A megrendelt termék(ek) kiszállítása a Szabó Krisztián Zsolt EV közvetített szolgáltatása, a szállítási szolgáltatást a DPD Hungary Kft., GLS Hungary Kft., Artúr'95 Bt. és a Magyar Posta Zrt. végzik.

A szállítás nem időgarantált szolgáltatás, a szállítási határidőre vonatkozó adatok közelítők és kötelezettség nélküliek. Szállítási kötelezettségünk mindaddig szünetel, amíg a vevő fizetési vagy egyéb eladóval szembeni kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik.

Ugyancsak szünetel szállítási kötelezettségünk mindaddig, amíg a szállítást valamilyen – akár csak részben – rajtunk kívül álló ok vagy körülmény akadályozza. Jogi értelemben vett szállítási késedelem részünkről csak akkor következik be, ha a vevővel írásban rögzített újjabb szállítási határidő is eredménytelen. Csakis ez esetben jogosult a vevő a szerződéstől elállni. A vevő eladóval szembeni késedelmi kötbér-, vagy bármilyen következményi kár iránti igénye még ilyen esetben is ki van zárva.

Azoknál a termékeknél, ahol a termék paraméterénél "Szállíthatóság: raklapos" információ van feltüntetve, a szállítási szolgáltatás csak "háztól-házig" érvényes! Emeletre a szállító nem viszi fel a küldeményt! A lerakodást elvégzi a szállító, viszont csak olyan helyre, ami teherautóval biztonságosan megközelíthető, és csak egyetlen pontra köteles lehelyezni.

A Vevőnek a csomag sértetlenségét a kézbesítéskor, a kézbesítő előtt ellenőriznie kell. Sérült csomag esetén a Vevőnek jogában áll megtagadni az átvételt és erre vonatkozóan, az indok megjelölésével a szállítóval jegyzőkönyvet felvetetni. Ebben az esetben a Vevő köteles haladéktalanul felvenni a kapcsolatot az Eladóval. Ha a Vevő a sérült csomagot átvette, utólagos reklamációt az Eladó nem fogad el. A külső sérüléstől mentes csomag átvétele azonban jogszerű indok nélkül nem tagadható meg, máskülönben a szállítás költségeit az Eladó a Vevőre terheli. A csomag újraküldésének feltétele, hogy a Vevő a megrendelés ellenértékét előre történő átutalással kiegyenlítse. Az esetben, ha a csomag sérülése vagy tartalmának hiánya a kézbesítéskor nem volt azonnal felismerhető, azt a kézbesítéstől számított 3 munkanapon belül írásban kell jelezni az Eladó info@gardentextil.hu elérhetőségén.

A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelését tartalmazó csomag kiszállítása neki felróható okból sikertelen, az Eladó jogosult a termék sikertelen kiszállításával járó költségeket a Vevőre terhelni!

Az Eladó a megrendelt termék(ek)et tartalmazó csomag súlyától és méretétől függően eltérő közvetített szállítási szolgáltatást biztosít.

8.1. Szállítási mód - házhozszállítas DPD futárszolgálattal:

8.1.1. Csomag méret- és súlyhatár

 • A csomag leghosszabb oldala maximum 175 cm.
 • Körméret: maximum 300 cm, (körméret= 2X a magasság + 2X szélesség + 1X hosszúság).
 • Súlyhatár: 20 kg.

8.1.2. Szállítási határidő 3-4 munkanap

8.1.3. A szállítás költsége

SZÁLLÍTÁSI DÍJTÁBLÁZAT - DPD

Súlyhatár Díj
0 – 2 kg 2600.-Ft
2,1 – 5 kg 3000.-Ft
5,1 – 9 kg 3500.-Ft
9,1 – 20 kg 4500.-Ft

Az árak alanyi adómentesek!

8.2. Szállítási mód - házhozszállítas GLS futárszolgálattal:

8.2.1. Csomag méret- és súlyhatár

 • A csomag leghosszabb oldala maximum 175 cm.
 • Körméret: maximum 300 cm, (körméret= 2X a magasság + 2X szélesség + 1X hosszúság).
 • Súlyhatár: 30 kg.

8.2.2. Szállítási határidő 2-3 munkanap

8.3. Szállítási mód - házhozszállítas MPL egyetemes csomagszolgáltatással:

8.3.1. Csomag méret- és súlyhatár

MPL-Normál méretű csomag

 • A csomag leghosszabb oldala maximum 100 cm-t nem haladja meg.
 • Három (hosszúság + szélesség + magasság) kiterjedésbeli mérete együttesen maximum 180 cm-t nem haladja meg.
 • Súlyhatár: 40 kg.

MPL-Terjedelmes méretű csomag

 • A csomag leghosszabb oldala nagyobb mint 100 cm, de maximum 240 cm-t nem haladja meg.
 • Három (hosszúság + szélesség + magasság) kiterjedésbeli mérete együttesen nagyobb mint 180 cm, de maximum 300 cm-t nem haladja meg.
 • Súlyhatár: 40 kg.

8.3.2. Szállítási határidő 6-7 munkanap

8.3.3. A szállítás költsége

SZÁLLÍTÁSI DÍJTÁBLÁZAT - MPL-Normál

Súlyhatár Díj
0 – 2 kg 2915.-Ft
2,1 – 5 kg 3275.-Ft
5,1 – 10 kg 3535.-Ft
10,1 – 20 kg 4330.-Ft
20,1 – 30 kg 6505.-Ft
30,1 – 40 kg 9150.-Ft

Az árak alanyi adómentesek!

SZÁLLÍTÁSI DÍJTÁBLÁZAT - MPL-Terjedelmes

Súlyhatár Díj
0 – 2 kg 5830.-Ft
2,1 – 5 kg 6550.-Ft
5,1 – 10 kg 7070.-Ft
10,1 – 20 kg 8660.-Ft
20,1 – 30 kg 13010.-Ft
30,1 – 40 kg 18300.-Ft

Az árak alanyi adómentesek!

8.3.4. MPL egyetemes csomagszolgáltatás választásának kizáró okai

Ha a termék szállítási paraméterei, nem teszik lehetővé a szolgáltatás igénybevételét!

 • A megrendelést tartalmazó küldemény egységrakomány-képző eszközére az MPL ÁSZF 12.9. pontjának 4) bekezdése d) alpontjában foglalt kizáró ok teljesül, miszerint: "nincs vagy nem látható az (EUR) azonosító jegy".
 • A megrendelést tartalmazó küldemény egységrakomány-képző eszköze az MPL ÁSZF 12.9. pontjának 5) bekezdésében foglalt feltételnek, azaz "alapterülete 80x120 cm" NEM felel meg!
 • Ha a megrendelést tartalmazó küldemény össztömege meghaladja a 40 kg-ot.

8.4. Szállítási mód - házhozszállítas Artúr futárszolgálattal:

Olyan terjedelmes megrendelést tartalmazó rakomány szállítására biztosított közvetített szolgáltatás, melyek, méretük és/vagy súlyuk miatt speciális, raklapos szállítási módot igényelnek. A küldemény egységrakomány-képző eszköze nem szabvány EUR raklap

8.4.1. Csomag méret- és súlyhatár

 • Mérethatár: hosszúság 120cm, szélesség 100cm, magasság 220cm.
 • Súlyhatár: 300 kg.

8.4.2. Szállítási határidő 4-5 munkanap

8.4.3. A szállítás költsége

SZÁLLÍTÁSI DÍJTÁBLÁZAT - Artúr-Raklapos

Súlyhatár Díj
42,00 kg-ig 10.500.-Ft
42,01-70,00 kg 20.500.-Ft
70,01-120,00 kg 30.500.-Ft
120,01-150,00 kg 40.500.-Ft
150,01-200,00 kg 45.500.-Ft
200,01-300,00 kg 55.500.-Ft

Az árak alanyi adómentesek!

8.5. Ingyenes szállítás:

  INGYENES SZÁLLÍTÁS FELTÉTELEI:
 • A megvásárolni kívánt termék(ek) termékoldalán, az "ingyenes szállítás" lehetősége fel van tüntetve.
 • A megrendelés oldalon (https://gardentextil.hu/rendeles"), a megvásárolni kívánt termék(ek)-hez az ingyenes szállítás lehetősége kiválasztható!.
 • A megrendelés értéke banki átutalással vagy online bankkártyával előre kerül kifizetésre.
 • A három feltételnek együttes teljesülése esetén biztosított az ingyenes szállítás.

9. A megrendelés teljesítésének határideje

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a megrendelés visszaigazolásától számított 2-7 munkanap, de legfeljebb 10 munkanap. Ez a határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben az Eladó egyezteti a Vevővel.

Ha a megrendelés ellenértéke előre, bankszámlánkra történő átutalással kerül kifizetésre, akkor a megrendelés teljesítési határidejét a vételár Eladó bankszámláján történő jóváírásától kell számítani.

Az Eladó kizárja a felelősségét a teljesítési határidő időtartamának elhúzódása miatt abban az esetben, ha a késedelem az Eladó működési körén kívül álló okból – így különösen szélsőséges időjárási viszonyok, nagyszámú megrendelések – miatt következik be.

10. Elállás joga

10.1. Az Eladó elállási joga

Az Eladó megilleti az elállás joga, ha olyan termék megrendelésének visszaigazolása történt, amely a készletből kifogyott és az Eladó már nem tudja azt a megfelelő időn belül beszerezni. Elállás esetén az Eladó a Vevő által megadott e-mail címre küldi meg nyilatkozatát a Vevő részére. Elállás esetén az Eladó ügyfélszolgálata egyeztetési céllal felkeresheti a Vevőt, egy esetleges más termékre történő szerződésmódosítás céljából.

10.2. A Vevőt, mint fogyasztót megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga.

A fogyasztó az elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén b) a terméknek, c) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

10.3. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A fogyasztó nyilatkozatát köteles eljuttatni az Eladó részére (postai úton, e-mailen keresztül) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével.

A fogyasztó felhasználhatja a weboldalról letölthető nyilatkozat-mintát is, amelyet letölthet ide kattintva.

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles visszaigazolni.

10.4. Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztókifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

10.5. A fogyasztó kötelezettségei elállása esetén

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül az Eladó székhely címére (4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 17. 6/49.) visszaküldeni. A gardentextil.hu nem rendelkezik üzlethelyiséggel ahol a terméket értékesíti, ezért az elállással érintett termékek személyes átadás-átvételére nincs lehetőség. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó kizárólag akkor felel a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

10.6 Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

11. Kellékszavatosság, termékszavatosság

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

11.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a Fogyasztó kellékszavatossági jogával?

A Fogyasztó a Szabó Krisztián Zsolt EV hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót kellékszavatossági igénye alapján?

A Fogyasztó – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó kellékszavatossági igényét?

A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Fogyasztó az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

11.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Fogyasztó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Fogyasztó – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet

Milyen jogok illetik meg a Fogyasztó termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

A Fogyasztó termékszavatossági jogait a termék előállítójával vagy forgalmazójával (a továbbiakban együtt: gyártó) szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében vagy önálló foglalkozás körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt a vállalkozással szemben kellékszavatossági és a gyártóval szemben termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve a termék javítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági igényét a továbbiakban már csak a gyártóval szemben érvényesítheti.

Fogyasztónak nem minősülő szervezetek és jogi személyek közötti szerződés

A fogyasztói szerződések a vállalkozás és a természetes személy között jönnek létre.

Ebből következik, hogy ha céges számlára vásárolt, akkor nem minősül fogyasztónak, így nem illetik meg a fogyasztói jogok.

Ebben az esetben vállalkozás és vállalkozás között jön létre szerződés, mely nem minősül fogyasztói szerződésnek.

Vállalkozásként való vásárlás esetén:

 • A szavatossági jog a vásárlástól számított egy évig érvényesíthető
 • Nincs hibás teljesítési vélelem, azaz a vásárlónak kell bizonyítani, hogy a hiba már a vásárláskor benne rejlett a termékben!
  Kivéve, ha a gyártó, eladó önkéntes jótállást vállal!
 • Jótállás csak akkor illeti meg a vásárlót, ha a gyártó, eladó önkéntes jótállást vállal!

Felhívjuk a figyelmét, hogy a szolgáltató 2022. szeptember 1-től, a honlapon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást CSAK MAGÁNSZEMÉLYEK felé nyújt, belföldi vagy külföldi kifizetőknek nem! Kifizető fogalma jelen ASZF 2. fogalmak pontjában.

12. Jótállás

12.1. KÖTELEZŐ JÓTÁLLÁS

12.1.1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki. A rendelet elérhető a net.jogtar.hu linken.

12.1.2. Jótállás időtartama A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján, a Vállalkozás a fogyasztási cikk meghibásodása esetén értékhatártól függően kettő, vagy három év kötelező jótállást vállal az általa forgalmazott, Kültéri bútorok termékcsoporhoz tartozó fogyasztási cikkekre és ezen fogyasztási cikkek, tartozékaira és alkotórészeire, 10.000 forintot elérő eladási ár esetén.
A jótállás időtartama a fogyasztási cikk értékének függvényében:

Eladási árLeírásJótállási idő
10.000 - 250.000.-Ft 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év
250.001.-Ft -tól 250 000 forint eladási ár felett 3 év

Ezen termékkörbe nem tartozó, és nem Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés keretében eladott fogyasztási cikk(ek) esetén az Eladó kötelező és-vagy gyártói jótállást nem vállal.

A jótállási idő kezdete: a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadásakor kezdődik. A Vállalkozás nem végzi az általa értékesített termékek üzembe helyezését. Abban a kivételes esetben, ha a Vállalkozás, vagy annak megbízottja által kerül sor üzembe helyezésre, úgy a jótállási idő az üzembe helyezéstől kezdődik. Ha az üzembe helyezésre az átadástól számított 6 hónapon túl kerül sor, akkor a a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A termék átadásának a napja: a termékek átvétele kiszállítás útján történik, futárszolgálat közreműködésével. A Vállalkozás a futárszolgálat rendszerén keresztül értesül a termék átadásának napjáról. Az kézbesítési értesítőt követően a Vállalkozás haladéktalanul megküldi a jogszabályoknak megfelelő tartalommal, és a termék átadási napjának feltüntetésével kiállított jótállási jegyet. A termékek személyes átvételére nincs lehetőség.

Jótállási idő vége és tartama: jogvesztő jellegű, azaz meghosszabbítására nincs mód. A jótállási időtartama azonban meghosszabbodik, a fogyasztási cikk kijavítása esetén a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

12.1.3. Jótállási jegy A Vállalkozás elektronikus úton, legkésőbb a termék átadását követő napon, jótállási jegyet továbbít a Fogyasztó részére. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén, a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat - számla vagy nyugta - bemutatásával érvényesíthetőek.

12.1.3.1 A fogyasztó a jótállás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is bejelentheti. Rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha az üzemeltetési helyen a javítás nem végezhető el, úgy a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Vállalkozás, vagy - a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat közvetlenül gondoskodik.

12.1.3.2 A kijavítás, vagy kicserélés iránti igény teljesítésekor a jótállási jegyen kerülnek feltüntetésre a kijavítással, vagy kicseréléssel kapcsolatos fontosabb információk a jogszabályi kötelezettségek szerint.

12.1.4. Hibás termékek kezelése jótállási időtartam alatt

12.1.4.1. Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Vállalkozás köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

12.1.4.2. Ha javítható a termék:
Amennyiben javítható a fogyasztási cikk, úgy törekedni kell arra, hogy a javítás 15 napon belül megtörténjen. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a Vállalkozás a Fogyasztót köteles tájékoztatni a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

12.1.4.3. Ha NEM javítható a termék:
Amennyiben a jótállási időtartam alatt az első alkalommal történő javítása során a Vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni.
Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

12.1.4.4. Három alkalommal történő javítás után:
Amennyiben a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

12.1.4.5. Ha 30 napon belül nem kerül sor a javításra:
Amennyiben a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a Vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni.
Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

12.1.4.6. A Fogyasztó - elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a Vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

12.1.4.7. Amennyiben a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, és ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó elállhat a Vállalkozás és közte létrejött szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

12.1.4.8. A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget azonban köteles a Vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Vállalkozásnak adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

12.2. GYÁRTÓI JÓTÁLLÁSOK

12.2.1. A Vállalkozás 2év gyártói jótállást biztosít: Kültéri bútorok termékcsoporhoz tartozó fogyasztási cikkekre 10.000 - 250.000.- Ft eladási érték esetén.
Azaz az előbbiekben (12.2.1.) megnevezett termékekre kötelező jótállás által meghatározott 100.000 Ft-os vásárlási értékhatár alatt is 2év a jótállási idő nem 1év.

12.2.2.Gyártói jótállásra vonatkozó szabályok

 • Ha a gyártó a fogyasztási cikkre a kötelező jótállásnál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a vállalkozást megillető jogok a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.
 • időtartama a termékek adatlapján vagy a jótállási jegyen jelölt,
 • időtartama jogvesztő jellegű, azaz meghosszabbításukra nincs mód,
 • időtartama a termék javítása esetén nem hosszabbodik meg a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
 • időtartama a termék cseréje esetén nem indul újra
 • keretében a Vállalkozás nem köteles a rögzített bekötésű, illetve 10 kg-nál súlyosabb vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható termékek üzemelés helyszínén történő javítására, valamint a le- és felszerelésre, illetve az el- és visszaszállítására.
 • nem vonatkozik a termék rendeltetésszerű elhasználódásából keletkező hibákra.

12.3. JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ EGYÉB SZABÁLYOK

12.3.1. Az egyes termékekre vonatkozó konkrét jótállás időtartama a termék adatlapján kerül feltüntetésre. Ezen határidők jogvesztő jellegű, azaz meghosszabbításukra nincs mód.

12.3.2. A Vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például, ha a hiba:

 • a kézbesítés után okozott vágások, szakadások, karcolások és szennyeződések,
 • nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett,
 • szakszerűtlen összeszerelésből adódó,
 • időjárás okozta kopásból, elszíneződésből eredő,
 • túlterhelésből, rongálásból, helytelen tárolásból,
 • valamint egyéb nem gyártási eredetű okból adódó

12.3.3. Nem terjed ki a jótállás a kopó-fogyó alkatrészekre és tartozékokra, a rendeltetésszerű használat természetes következményekénti elhasználódása esetén (pl. lábvég kupakok, csapágyak, fogantyúk, karok stb.). Ezekre az alkatrészekre és tartozékokra csak a gyártáskor már meglévő hibák esetén érvényes a jótállás.

12.3.4. A Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, valamint termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Ha viszont egy adott hiba miatt egyszer sikerrel érvényesítette a fogyasztó a hibás teljesítésből eredő igényét (például a vállalkozás kicserélte a terméket), ugyanezen hiba tekintetében más jogi alapon erre már nem tarthat igényt.

12.3.5. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy Fogyasztónak minősül.

12.3.6. A jótállásnak nem feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a Fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

12.4. SZAVATOSSÁGI ÉS JÓTÁLLÁSI JOGOKRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

12.4.1. Amennyiben a hibás termék elszállításáról a Vállalkozás gondoskodik, a vevő a hibás termék elszállításával kapcsolatban együttműködésre kötelezett. A hibás terméket elszállításra alkalmas módon köteles összecsomagolni, és a Vállalkozás ügyfélszolgálatával előre leegyeztetett napon és időpontban köteles lehetővé tenni a termék elszállítását. A termékhez a futárszolgálat részére köteles szabad hozzáférést biztosítani, az ingatlanra, amennyiben szükséges, a behajtást biztosítani.

12.4.2. A vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a hibás termék elszállítása neki felróható okból sikertelen, a Vállalkozás jogosult a termék sikertelen elszállításával járó költségeket a vevőnek felszámítani.

12.4.3. Kétszeri, a vevőnek felróható sikertelen elszállítási kísérletet követően a szavatossági vagy jótállási jog érvényesítéséhez a hibás termék Vállalkozás által megjelölt helyszínre történő eljuttatásának kötelezettsége a vevőt terheli.

12.4.4. Ha a visszaküldött terméken az ellenőrzést követően az eredeti állapothoz képest eltérő sérülések fellelhetőek - mint például összeszerelés vagy szétszerelés következtében bekövetkezett sérülések, kopás, szállítás következtében keletkezett károsodás, hiányos áru (alkatrészek, bútorelemek, csavarok hiánya) - abban az esetben a Vállalkozás fenntartja a jogot arra, hogy a keletkezett károk okán, a visszatérítendő összegből a károk értékének megfelelő levonására kerüljön sor.

13. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

13.1. Panaszkezelés

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ügyfélszolgálat postacíme: 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 17. 6/49.

Ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége: +36(70)255-8394 / Hétfő-péntek: 08:00 – 18:00

Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@gardentextil.hu

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

13.2. További jogérvényesítési lehetőségek

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

A Fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület
 • Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
 • Telefonszám: 06-42-311-544
 • Fax: 06-42-311-750
 • E-mail: bekelteto@szabkam.hu

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti Vármegyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Bírósági eljárás kezdeményezése:

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Online vitarendezési platform (OVR):

Ha a Fogyasztó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/event=main.home.show&lng=HU

14. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: A Szabó Krisztián Zsolt EV

15. Vonatkozó jogszabályok

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó, különös tekintettel az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
 • 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

A vonatkozó jogszabályok rendelkezései a felek külön kikötése nélkül is irányadók.

Általános szerződési feltételek letöltése ide kattintva.

Korábbi általános szerződési feltételek letöltése:

Nyíregyháza, 2024. Május 08.